Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Czas również zaprezentować zasady korzystania z naszego portalu! Jest to niezbędne minimum, które należy przestrzegać w celu zapewnienia innym miłego i przyjaznego oglądania serwisu. Bardzo prosimy, nie zapomnij o tym!
 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania z portalu Kocie Tajemnice prowadzonego przez Stanisława Szewczyka
 2. Definicje:
  • Regulamin - Regulamin użytkownika konta w portalu „Kocie Tajemnice” stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), obejmujący zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania indywidualnego konta Użytkownika.
  • Administrator - podmiot prowadzący i zarządzający Portalem.
  • Użytkownik - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała się, zaakceptowała Regulamin oraz posiada aktywny profil i konto na Portalu.
  • Login - indywidualna nazwa Użytkownika, podana przez niego podczas rejestracji w konta.
  • Konto - dostępne dla Użytkownika miejsce w Portalu za pośrednictwem, którego wprowadza i zarządza danymi.
  • Profil – strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia i inne materiały udostępnione przez niego dobrowolnie w Portalu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również, które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Baza danych - zbiór danych, zdjęć i innych materiałów dobrowolnie przekazanych przez Użytkowników, które są przetwarzane w sposób uporządkowany w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
 3. Konta w portalu „Kocie Tajemnice” są darmowe.
 4. Użytkownikiem konta może zostać osoba pełnoletnia.
 5. Osoba niepełnoletnia, aby zostać Użytkownikiem musi posiadać zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Możliwość korzystania z konta w portalu Użytkownik uzyskuje automatycznie po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu treści Regulaminu.
 6. Powiadomienia dotyczące korzystania z konta będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie swojego aktualnego i poprawnego adresu e-mail.
 7. Kocie Tajemnice nie kontrolują, ani nie weryfikują danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 8. Dane osobowe Użytkowników portalu „Kocie Tajemnice” będą przetwarzane w celu świadczenia usług w obrębie Portalu tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług, zgodnie z ustawami z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204) oraz z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Stanisław Szewczyk. (dane wskazane w punkcie 2 Regulaminu). Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych udostępnianych przez Kocie Tajemnice usług, zgodnie z informacjami dotyczącymi tych usług, podanymi przez Kocie Tajemnice. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady ochrony prywatności Użytkowników określa dokument "Ochrona prywatności"
 9. Kocie Tajemnice zapewniają każdemu Użytkownikowi na jego prośbę, dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Kocie Tajemnice zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Użytkowników kont. Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 10. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz charakterem Portalu.
 11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Kocie Tajemnice przekazują pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników kont.
 12. Kocie Tajemnice zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Użytkownika, z następujących powodów:
  • konto jest wykorzystywane przez Użytkownika niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu,
  • nazwa konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodne z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.
  • Użytkownik otrzyma ostrzeżenia od administratora za naruszenie regulaminu w ilości 3
 13. Administrator ma prawo przyznania Użytkownikowi ostrzeżenia za niestosowanie się do Regulaminu, jednakże musi swoją decyzję uzasadnić.
 14. Użytkownikowi przysługuje prawo do zamknięcia konta w dowolnie wybranym momencie.
 15. Po zamknięciu konta Kocie Tajemnice są uprawnione do umożliwienia używania loginu należącego do Użytkownika zamkniętego konta przez innych Użytkowników.
 16. Kocie Tajemnice nie będą przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych lub danych eksploatacyjnych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika. Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji wymienionej w punkcie 11 niniejszego Regulaminu.
 17. Kocie Tajemnice zastrzegają sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. Jednocześnie Administrator dołoży starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 6 godzin w każdym tygodniu udostępniania Portalu.
 18. Jeżeli Użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z prawem lub niniejszym regulaminem Kocie Tajemnice zastrzegają sobie możliwość zablokowania na serwerze jego wiadomości, domen i adresów IP.
 19. Użytkownik ma prawo zamieszczania w Portalu komentarzy, artykułów (po wcześniejszych ustaleniach z Administratorem serwisu drogą mailową) i zdjęć konkursowych.
 20. Komentarze, artykuły i zdjęcia zamieszczone są przez Użytkownika na własną odpowiedzialność. Kocie Tajemnice nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.
 21. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik zamieszczając artykuł czy zdjęcie oświadcza, że udziela Kocim Tajemnicom nieodpłatnie licencji z prawem udzielania sublicencji na korzystanie z zamieszczonych utworów w zakresie:
  • utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.
 22. Użytkownikom nie wolno umieszczać na Portalu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe.
 23. Niedozwolone jest umieszczanie przez użytkowników na stronach zdjęć materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.
 24. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na Portalu przekazów o charakterze reklamowym.
 25. Kocie Tajemnice zastrzegają sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w punkcie 23,24,25, jak również prawo do zamknięcia konta Użytkownika, naruszającego w sposób notoryczny postanowienia ustępu 23,24,25.
 26. Zabrania się zamieszczania oraz powielania zdjęć, a także treści znajdujących się na stronie Kocie Tajemnice bez uzyskania wcześniejszej zgody portalu w jakiejkolwiek formie. W przypadku naruszenia tego punktu regulaminu, serwis może domagać się odszkodowania za naruszenie prawa autorskiego w formie pieniężnej, w kwocie 500 zł za każdy dzień jego użycia od momentu jego zauważenia. Założyciel serwisu wraz z głównym doradcą podejmuje decyzję na jaki cel ma zostać przekazana określona kwota pieniędzy.
 27. W przypadku zmiany strategii Kocie Tajemnice zastrzegają sobie prawo do zaprzestania umożliwiania Użytkownikom publikowania komentarzy w Portalu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 28. Kocie Tajemnice mają prawo emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji komentarzy, artykułów, zamieszczonych przez Użytkowników. Użytkownikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zamieszczania reklam.
 29. Reklamacje powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: redakcja@kocietajemnice.pl lub pisemnie na adres Kocie Tajemnice ul. Kopernika 26, 26-700 Zwoleń.
 30. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
 31. Kocie Tajemnice zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont, z 14-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie zmian.
 32. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Najnowsze aktualności

Bardziej naukowo o obsłudze kota

Autor: Alicya Oss

Każdy kto zamieszka z kotem, jeśli nie od razu, to po pewnym czasie, zdaje sobie sprawę z wyjątkowości takiego towarzystwa. Zwierzę w domu, to nie tylk…

Czytaj dalej

Skrzydlate kociaki - "Kotolotki"

Autor: Alicya Oss

Wydawnictwo Prószyński i S-ka przygotowało dla fanów Ursuli Le Guin prawdziwą gratkę:  piękne wydanie całej serii o kotolotkach. W z…

Czytaj dalej

Ala ma kota. Kot ma Alę - "Ja cię kocham, a ty miau"

Autor: Alicya Oss

Muszę się wam do czegoś przyznać: zarzekałam się, że już nigdy nie sięgnę po książki Katarzyny Bereniki Miszczuk, bo uznałam, że zupełnie mi nie po drodze z jej…

Czytaj dalej

Jak rozszyfrować etykiety karm dla kotów?

Autor: Stanisław Szewczyk

Odpowiednio dobrana, zbilansowana dieta jest fundamentem dobrego stanu …

Czytaj dalej